Primary non-Hodgkin lymphoma of the tongue base: the clinicopathology of seven cases and evaluation of HPV and EBV status

April 1st, 2020

VIEW PUBLICATION ⟶

AUTHORS
Xinyu Ren / Yin Cheng / Shafei Wu / Xuan Zeng / Xiaohua Shi / Qing Ling,1 Zongzhu Li / Zhiyong Liang / Beverly Wang